• Deklaracja dostępności

   •  

    Zespół Szkół w Lubczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

    Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://szkolalubcza.edupage.org

    Data publikacji strony internetowej: 2018.02.13

    Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021.03.03

    Status pod względem zgodności z ustawą

    Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

    1. Wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.
    2. Wiele materiałów tekstowych nie posiada odpowiedniej hierarchii nagłówków.
    3. Publikowane nagrania wideo nie posiadają audiodeskrypcji lub treści alternatywnej.
    4. Dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi.
    5. Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

     Skróty klawiaturowe

    Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

    Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

    Oświadczenie sporządzono dnia: 03.03.2021

    Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Zespół Szkół
    w Lubczy.

    Informacje zwrotne i dane kontaktowe

    W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.  Adres poczty elektronicznej sekretariat@szkolalubcza.pl. Kontaktować można się także telefonicznie pod numerem telefonu: 14 6543 693. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
    Koordynator: Dominik Jękot

    Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkół w Lubczy powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkół w Lubczy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkół w Lubczy odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl.

    Dostępność architektoniczna

    Budynek Zespołu Szkół w Lubczy

    1. Opis dostępności wejścia do budynku:

    Do budynku szkoły prowadzi wejście główne od strony północnej ze schodami, wejście boczne ze schodami i poręczami dla niepełnosprawnych  oraz wejście do hali sportowej, nie ma tutaj ograniczeń w postaci schodów, znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Przez to wejście można dostać się na dolny korytarz.

     

    1. Opis dostępności korytarzy, schodów, wind i toalet:

    W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz na parterze.

    Jedna z toalet przy bocznym wejściu w budynku jest dostępna dla osób na wózkach inwalidzkich, toalety na górnym korytarzu nie są dostępne ze względu na konieczność pokonania schodów. Przy klatkach schodowych zamontowane są poręcze.

    Przy hali sportowej znajduje się łazienka i szatnia dostosowana do osób niepełnosprawnych.

    1. Opis dostosowań , na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych:

    W budynku nie ma platform, pętli indukcyjnych oraz informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille´a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

    1. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

    Przed szkołą i halą sportową znajduje się parking dla samochodów osobowych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

    1.  Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem

    1. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online:

    Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego, ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.

    Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.