• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Lubczy.

   • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Lubczy.

    Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych       
    w Zespole Szkół  w Lubczy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

    Administrator

    (art. 13 ust. 1 lit. a)

     

     

    Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

    Zespół Szkół  im. Czesława Wojewody w Lubczy,  Lubcza 51
    33-162 Lubcza,  tel. (+14) 65-436-93 , email: sekretariat@szkolalubcza.pl

     

    reprezentowana przez dyrektora szkoły: Panią Magdalenę Szwajkosz

     

    Inspektor ochrony danych (art. 13 ust. 1 lit. b)

     

     

    Inspektorem ochrony danych jest:

    Tomasz Pilch, kontakt: email: firma.tomaszpilch@onet.pl,

                                                      telefon: 782974835,

    Cel przetwarzania danych

    osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

       (art. 13 ust 1 lit. c)

     

    Przesłanka: ZGODA, osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a

    1.   Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest

    promocja osiągnięć dziecka oraz placówki.

    2.   Celem przetwarzania danych osobowych jest przechowywanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, dokumentów aplikacyjnych do wykorzystania w przyszłych rekrutacjach.

    3.   Przetwarzanie danych osobowych, innych niż te wymienione w art.

    221 § 1 Kodeksu pracy, obywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest udział w rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze / pedagogiczne.

    4.   Przetwarzanie danych osobowych, innych niż te wymienione w art.

    221 § 1 i 3 Kodeksu pracy, obywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś cel przetwarzania jest określany szczegółowo w dokumentach dotyczących realizowanego zdarzenia.

    Przesłanka: UMOWA art. 6 ust. 1 lit. b

    1.   Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której Pan / Pani jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

     

    Przesłanka: OBOWIĄZEK PRAWNY CIĄŻĄCY NA ADMINISTROTRZE art. 6 ust. 1 lit. c

    1.   Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie

    rekrutacji uczniów do placówki / przedszkola

     

    Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

    2.   Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja nowych Pracowników

    Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2

    lit. b rozporządzenia 2016/679

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy

    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

     

    3.   Celem przetwarzania danych osobowych jest kształcenie,

    wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

    Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii:                             art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679

     

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

     

    4.   Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie

    obowiązków pracodawcy.

    Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2

    lit. b) i h) rozporządzenia 2016/679

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

    Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

    Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

    Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

    Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

    Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

    Społecznych

     

    5.   Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja staży i praktyk studenckich.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

    6.   Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz nauki uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia placówki.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

     

    7.   Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w umowie

    /zależny od rodzaju umowy / jest wypełnienie jej zobowiązań.

     

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

     

     8.   Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

    Podstawa prawna:

    Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

    Odbiorcy danych

     

     

    (art. 13 ust.  1 lit. e)

     

     

     

    1.     Firmy dostarczające oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji

    szkolnej.

    2.     Firma realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

    3.     Firmy ubezpieczające dzieci podczas wycieczek zagranicznych

    4.    Firma świadcząca usługi brakowania dokumentów i akt archiwalnych.

    5.     Firma świadcząca usługi w zakresie drukowania służbowych legitymacji

    nauczycieli/legitymacji uczniowskich.

    6.     Podmioty realizujące zadania publiczne.

    Przekazywanie informacji do państwa trzeciego

     

        (art. 13 ust. 1 lit. f)

    1.    Dane generalnie nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

    2.     W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku na profilach

            internetowych zarządzanych przez szkołę / np. Facebook / nastąpi

            przekazanie do państwa trzeciego. Każdorazowo w stosownej klauzuli

            informacyjnej zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie ochrony

            danych w tym kraju.

    Przechowywanie danych osobowych

     

       (art. 13 ust. 2 lit. a)

    1.     Dane osobowe przechowywane przez okres wynikający z instrukcji

    kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji

    archiwalnej.

    (precyzyjne  podanie długości okresu przechowywania danych nastąpi

     w klauzuli informacyjnej dotyczącej konkretnego przypadku)

     2.   Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane do

     momentu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla którego zostały

     zebrane zgodnie z pkt. 1

    Prawa podmiotu danych

    1. Prawo dostępu do danych

    2. Prawo do sprostowania danych

    osobowych

    3. Prawo do usunięcia danych

    4. Prawo do ograniczenia

    przetwarzania

        ( art. 13 ust. 2 lit b )

    Przysługuje Pani / Panu:

    1.     prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich

    kopii;

    2.     prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;

    3.     prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie

    zgody, po jej wycofaniu;

    4.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

    Prawo do cofnięcia zgody

     

        ( art. 13 ust. 2 lit. c )

    Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

    Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     

        ( art. 13 ust. 2 lit. d )

     

    W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  osobowe    przetwarzane  niezgodnie z prawem,  ma  Pani  /  Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

    Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy.

     

    Wskazanie ewentualnych konsekwencji niepodania danych.

     

     

     

        (art. 13 ust. 2 lit. e )

    Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

    Podanie danych jest obowiązkiem umownym. Niepodanie danych będzie skutkowało:

    a.     brakiem możliwości publikacji zdjęć i informacji promujących osiągnięcia ucznia;

    b.     brakiem    możliwości     publikacji     wizerunku    pracownika    na     stronie internetowej szkoły;

    c.     brakiem  możliwości  przechowywania  dokumentów  aplikacyjnych  celem wykorzystania w przyszłych rekrutacjach pracowników;

    d.     brakiem możliwości wykorzystania danych innych niż te wymienione
    art.  221   §  1  i  3  Kodeksu  pracy  podczas  procesu  rekrutacji  na  wolne stanowisko urzędnicze / pedagogiczne.

    e.     brakiem możliwości wykorzystania danych osobowych pracownika innych niż te wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy do innych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych

    Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

    Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

    Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

    Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

     

    Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

        ( art. 13 ust. 2 lit. f )

    Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak również profilowaniu.