• Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Lubczy.

    • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Zespole Szkół w Lubczy.

     Realizując obowiązek prawny ciążący na Administratorze, w szczególności mając na uwadze wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy poniżej o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych       
     w Zespole Szkół  w Lubczy oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

     Administrator

     (art. 13 ust. 1 lit. a)

      

      

     Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest:

     Zespół Szkół  im. Czesława Wojewody w Lubczy,  Lubcza 51
     33-162 Lubcza,  tel. (+14) 65-436-93 , email: sekretariat@szkolalubcza.pl

      

     reprezentowana przez dyrektora szkoły: Panią Magdalenę Szwajkosz

      

     Inspektor ochrony danych (art. 13 ust. 1 lit. b)

      

      

     Inspektorem ochrony danych jest:

     Tomasz Pilch, kontakt: email: firma.tomaszpilch@onet.pl,

                                                       telefon: 782974835,

     Cel przetwarzania danych

     osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

        (art. 13 ust 1 lit. c)

      

     Przesłanka: ZGODA, osoby, której dane dotyczą art. 6 ust. 1 lit. a

     1.   Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest

     promocja osiągnięć dziecka oraz placówki.

     2.   Celem przetwarzania danych osobowych jest przechowywanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, dokumentów aplikacyjnych do wykorzystania w przyszłych rekrutacjach.

     3.   Przetwarzanie danych osobowych, innych niż te wymienione w art.

     221 § 1 Kodeksu pracy, obywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś celem przetwarzania jest udział w rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze / pedagogiczne.

     4.   Przetwarzanie danych osobowych, innych niż te wymienione w art.

     221 § 1 i 3 Kodeksu pracy, obywa się na wyraźne żądanie osoby, której dane dotyczą, zaś cel przetwarzania jest określany szczegółowo w dokumentach dotyczących realizowanego zdarzenia.

     Przesłanka: UMOWA art. 6 ust. 1 lit. b

     1.   Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy, której Pan / Pani jest stroną lub podjęcie działań przed zawarciem umowy.

      

     Przesłanka: OBOWIĄZEK PRAWNY CIĄŻĄCY NA ADMINISTROTRZE art. 6 ust. 1 lit. c

     1.   Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie

     rekrutacji uczniów do placówki / przedszkola

      

     Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

     2.   Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja nowych Pracowników

     Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2

     lit. b rozporządzenia 2016/679

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy

     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

      

     3.   Celem przetwarzania danych osobowych jest kształcenie,

     wychowanie i sprawowanie opieki nad dziećmi i młodzieżą.

     Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii:                             art. 9 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2016/679

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

      

     4.   Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie

     obowiązków pracodawcy.

     Podstawa przetwarzania danych szczególnych kategorii: art. 9 ust. 2

     lit. b) i h) rozporządzenia 2016/679

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

     Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

     Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

     Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

     Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

     Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń

     Społecznych

      

     5.   Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja staży i praktyk studenckich.

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

     6.   Celem przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku w systemie monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz nauki uczniom i pracownikom oraz ochrona mienia placówki.

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

      

     7.   Celem przetwarzania danych osobowych zawartych w umowie

     /zależny od rodzaju umowy / jest wypełnienie jej zobowiązań.

      

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe

      

      8.   Celem przetwarzania danych osobowych jest przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

     Podstawa prawna:

     Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

     Odbiorcy danych

      

      

     (art. 13 ust.  1 lit. e)

      

      

      

     1.     Firmy dostarczające oprogramowanie do prowadzenia dokumentacji

     szkolnej.

     2.     Firma realizująca zadania z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

     3.     Firmy ubezpieczające dzieci podczas wycieczek zagranicznych

     4.    Firma świadcząca usługi brakowania dokumentów i akt archiwalnych.

     5.     Firma świadcząca usługi w zakresie drukowania służbowych legitymacji

     nauczycieli/legitymacji uczniowskich.

     6.     Podmioty realizujące zadania publiczne.

     Przekazywanie informacji do państwa trzeciego

      

         (art. 13 ust. 1 lit. f)

     1.    Dane generalnie nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

     2.     W przypadku wyrażenia zgody na publikację wizerunku na profilach

             internetowych zarządzanych przez szkołę / np. Facebook / nastąpi

             przekazanie do państwa trzeciego. Każdorazowo w stosownej klauzuli

             informacyjnej zostaniecie Państwo poinformowani o sposobie ochrony

             danych w tym kraju.

     Przechowywanie danych osobowych

      

        (art. 13 ust. 2 lit. a)

     1.     Dane osobowe przechowywane przez okres wynikający z instrukcji

     kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji

     archiwalnej.

     (precyzyjne  podanie długości okresu przechowywania danych nastąpi

      w klauzuli informacyjnej dotyczącej konkretnego przypadku)

      2.   Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody, przechowywane do

      momentu wycofania zgody lub po osiągnięciu celu, dla którego zostały

      zebrane zgodnie z pkt. 1

     Prawa podmiotu danych

     1. Prawo dostępu do danych

     2. Prawo do sprostowania danych

     osobowych

     3. Prawo do usunięcia danych

     4. Prawo do ograniczenia

     przetwarzania

         ( art. 13 ust. 2 lit b )

     Przysługuje Pani / Panu:

     1.     prawo dostępu do przetwarzanych danych osobowych i otrzymania ich

     kopii;

     2.     prawo do sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych;

     3.     prawo do usunięcia danych osobowych przetwarzanych na podstawie

     zgody, po jej wycofaniu;

     4.     prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

     Prawo do cofnięcia zgody

      

         ( art. 13 ust. 2 lit. c )

     Ma Pani / Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przetwarzanych na tej podstawie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem.

     Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

      

         ( art. 13 ust. 2 lit. d )

      

     W  przypadku  stwierdzenia,  że  dane  osobowe    przetwarzane  niezgodnie z prawem,  ma  Pani  /  Pan  prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

     Informacja czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym czy warunkiem zawarcia umowy.

      

     Wskazanie ewentualnych konsekwencji niepodania danych.

      

      

      

         (art. 13 ust. 2 lit. e )

     Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

     Podanie danych jest obowiązkiem umownym. Niepodanie danych będzie skutkowało:

     a.     brakiem możliwości publikacji zdjęć i informacji promujących osiągnięcia ucznia;

     b.     brakiem    możliwości     publikacji     wizerunku    pracownika    na     stronie internetowej szkoły;

     c.     brakiem  możliwości  przechowywania  dokumentów  aplikacyjnych  celem wykorzystania w przyszłych rekrutacjach pracowników;

     d.     brakiem możliwości wykorzystania danych innych niż te wymienione
     art.  221   §  1  i  3  Kodeksu  pracy  podczas  procesu  rekrutacji  na  wolne stanowisko urzędnicze / pedagogiczne.

     e.     brakiem możliwości wykorzystania danych osobowych pracownika innych niż te wymienione w art. 221 § 1 i 3 Kodeksu pracy do innych procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych

     Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

     Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy.

     Przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO

     Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym.

      

     Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

         ( art. 13 ust. 2 lit. f )

     Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji jak również profilowaniu.