• Prawa i Obowiązki Ucznia

   •  

     

    Zawarte są w Rozdziale "VII - Uczniowie" Statutu Szkoły, a oto jego treść:

     

    §79.

    1. Uczeń ma prawo do:

    1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania,
    2. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
    3. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,
    4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
    5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
    6. korzystania z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego i zawodowego,
    7. przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przy wyrażaniu opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,
    8. przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień,
    9. poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych i koleżeńskich, zachowania w tajemnicy jego problemów i spraw pozaszkolnych powierzonych w zaufaniu,
    10. jawnego wyrażania opinii dotyczących życia szkoły; nie może to jednak uwłaczać niczyjej godności osobistej,
    11. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
    12. uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność ucznia jest oceniana na równi z działalnością szkolną,
    13. reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach, zgodnie ze swoimi umiejętnościami i możliwościami,
    14. do pomocy socjalnej w następującej formie:
    1. uczniowie z rodzin niepełnych, wielodzietnych lub będących w bardzo trudnej sytuacji materialnej mają możliwość sfinansowania w całości lub części kosztów obiadów, zakupu podręczników lub odzieży z funduszu Urzędu Gminy lub innej instytucji opiekuńczej;
    2. podania w tej sprawie uczeń lub jego rodzice składają na ręce Dyrektora Szkoły.
    3. przed wydaniem decyzji organ finansujący pomoc może prze prowadzić wywiad środowiskowy lub rozmowy z wychowawcą, pedagogiem z zainteresowanymi rodzicami.
    1. do korzystania z pomieszczeń i terenów szkolnych – tylko w obecności nauczyciela lub osoby odpowiedzialnej;

    2. Dziecko w Punkcie Przedszkolnym ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:

    1. właściwego zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
    2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
    3. szczególnej ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
    4. poszanowania jego godności osobistej,
    5. poszanowania własności,
    6. opieki i ochrony,
    7. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
    8. akceptacji jego osoby

    § 80.

     1.  

    1. Uczeń ma obowiązek:

    1. przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz w jego załącznikach,
    2. systematycznego przygotowywania się do zajęć, odrabiania prac zadanych, aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,
    3. przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli, innych pracowników szkoły.
    4. W czasie zajęć lekcyjnych uczeń powinien zachować należytą uwagę, zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony. Nauczyciel powinien umożliwić uczniowi zabranie głosu w czasie zajęć, gdy ten zgłosi taki zamiar.
    5.  

    2. Uczeń jest zobowiązany do:

    1. przestrzegania zasady, godności osobistej, dobrego imienia i praw innych ludzi;
    2. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów.
    3. troszczenia się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
    4. utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
    5. przynoszenia i zmiana obuwia (wyłącznie miękkiego i tekstylnego);
    6. punktualnego uczęszczania na zajęcia wynikające z planu nauczania.
    7. W przypadku spóźnienia do szkoły uczeń ma obowiązek udania się do Sali, w której odbywają się zajęcia.
    8. Usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych. Usprawiedliwienie należy przedłożyć w dniu stawienia się na zajęcia, jednak nie dłużej niż do 1 tygodnia. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice (prawni opiekunowie)
     w formie pisemnej. Wychowawca klasy sprawdza wzór podpisu na zaświadczeniu, ze wzorem podpisów rodziców. Dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność ucznia na zajęciach jest także zaświadczenie lekarskie (oryginał albo kopia). Rodzic może również osobiście w formie ustnej usprawiedliwić nieobecność dziecka.
    9. noszenia odświętnego stroju na uroczystości szkolne, państwowe i w razie nieprzewidzianych okoliczności na polecenie dyrektora. Chłopcy garnitur w kolorze granatu lub czerni i biała koszula. Dziewczęta czarna lub granatowa spódnica, biała bluzka – w razie potrzeby granatowy lub czarny żakiet.
    10. codzienny strój szkolny powinien być:
    • czysty i uprasowany,
    • nie wyzywający (głęboki dekolt, zbyt krótka spódniczka lub spodnie, odkryty brzuch) bez zbędnych ozdób,
    • posiadający prosty fason,
    • dominuje w nim spokojna kolorystyka z wesołymi akcentami kolorystycznymi w postaci dyskretnych aplikacji i nadruków,
    • całość stroju uczniowskiego uzupełniają czyste i uczesane bez koloryzacji i stylizacji włosy,
    • w szkole nie jest dozwolony makijaż, długie lub malowane paznokcie, tipsy,
    • chłopcy nie noszą kolczyków,
    • w szkole uczniowie nie noszą nakrycia głowy,
    • w szkole obowiązuje zmiana obuwia z jasna podeszwą,
    • przy wejściu na salę sportową obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy.

    3. Uczniom zabrania się:

    1. przychodzenia do szkoły nie wcześniej niż na 30 minut przed pierwszą swoją lekcją- dotyczy uczniów rozpoczynających naukę o godz. 800; pozostałych nie wcześniej niż w trakcie przerwy poprzedzającej lekcję(nie dotyczy uczniów dowożonych szkolnym autokarem lub umówionych z nauczycielem na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne) oraz pozostawiania w szkole po zakończeniu zajęć;
    2. pozostawania w salach lekcyjnych podczas przerw; przed i po lekcjach bez zgody nauczyciela.
    3. wszelkich działań agresywnych skierowanych do innej osoby, wulgarnych słów, zwrotów i gestów,
    4. korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych poza przypadkami, kiedy jest to niezbędne z uzasadnionych przyczyn,
    5. przynoszenia do szkoły rzeczy wartościowych( szkoła nie ponosi odpowiedzialności za ich utratę).
    6. korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych bez opieki odpowiedzialnej osoby. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminów znajdujących się w pracowniach oraz instrukcji obsługi urządzeń.
     1. Szczegółowe prawa i obowiązki ucznia określa Regulamin Szkoły.