• Uczniowie szkoły w roku 2023/2024 objęci są ochroną ubezpieczeniową w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”

    Numer polisy  46679682 (punkt przedszkolny)

    Numer polisy 46679788 (szkoła podstawowa)

     

    Ogólne Warunki Ubezpieczenia "Bezpieczna Szkoła" znajdują się w poniższym linku:

    Dokument-zawierajacy-informacje-o-produkcie-ubezpieczeniowym_OWU-Bezpieczna-Szkola_21.04.2023-1.pdf

    W przypadku szkody wykorzystaj jedną z możliwości kontaktu:
    1. Contakt center – 22 545 39 50 połączenie płatne zgodnie z taryfą operatora poniedziałek – sobota 7.00-20.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)
    2. Wypełnij formularz online znajdujący się na stronie TUW „TUW” w zakładce „Zgłoś szkodę”
    3. Wyślij niezbędne dokumenty na adres:
    - zgloszenie.szkody@tuw.pl
    - Kancelaria Likwidacji Szkód
    ul. Sokoła 4
    35-010 Rzeszów
     
    Podaj informacje niezbędne przy zgłaszaniu szkody:
    1. numer polisy, z której zgłaszana jest szkoda,
    2. data, godzina i miejsce zdarzenia,
    3. dane osobowe (PESEL) i teleadresowe Poszkodowanego,
    4. dane osobowe (PESEL) i teleadresowe osoby zgłaszającej/rodzica/prawnego opiekuna,
    5. okoliczności zaistnienia wypadku i doznane obrażenia,
    6. dane służb interweniujących na miejscu zdarzenia,
    7. dane kontaktowe ewentualnych świadków zdarzenia.

    Do wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia szkody dołącz dokumentację medyczną z przeprowadzonego leczenia, w tym w szczególności z udzielenia pierwszej pomocy bezpośrednio po zdarzeniu.

    Dokumentacja medyczna musi zawierać diagnozę lekarską i potwierdzać związek przyczynowo – skutkowy między zdarzeniem, a doznanym urazem.
    W przypadku roszczeń dotyczących zwrotu kosztów poniesionych w związku ze zdarzeniem informujemy, iż wszelkie faktury i rachunki (wystawione imiennie na Poszkodowanego) muszą zostać przesłane w oryginale na adres Kancelarii Likwidacji Szkód.
     
    Ważne!
    Zakres wymaganych dokumentów zależy od rodzaju zgłoszenia. Ostateczna lista zostanie przedstawiona przez opiekuna sprawy.